Season 1: Episode 8 – Gomer Enemy #1: Cotton

Season 1: Episode 8 – Gomer Enemy #1: Cotton

Season 1 : Episode 7 – Our First Sponsor (ok, it’s Anthony’s Mom)

Season 1 : Episode 7 – Our First Sponsor (ok, it’s Anthony’s Mom)

Season 1 : Episode 6 – Visions of Weird Al

Season 1 : Episode 6 – Visions of Weird Al

Season 1 : Episode 5 – The Rhythm of Running

Season 1 : Episode 5 – The Rhythm of Running

Season 1 : Episode 4 – Empire State of Bloody Nipples

Season 1 : Episode 4 – Empire State of Bloody Nipples